Terminology

Adult Placement Carer/s
These are people you will stay or live with, they have been trained and assessed to be Adult Placement Carers and are supported by an Adult Placement Officer.

Adult Placement Officer
The person who gives information and advice to your Adult Placement Carer, and who agrees the Placement Agreement with you and helps to ensure that your placement is working ok for everyone.

Social Worker, Case Manager, Care Coordinator
This person usually works for Social Services or the Local Health Board and is there to support you. They will help organise things that you might need like day services and transport. You can contact your Social Worker, Case Manager or Care Coordinator if you are worried about anything, and do not want to talk to your Adult Placement Carer or the Adult Placement Officer about.

Adult Plan
This is where we write down lots of information about the ways your Adult Placement Carer and other people will be supporting and helping you in your placement.

Placement Agreement
This is where we write down all the things that everyone agrees to in order to help your Placement work successfully.

Advocate
This is someone who can help you say what you want, or will, if you want, speak or write on your behalf.

Placement Review
These are the meetings that we will have with you and your Adult Placement Carer to check that things are ok and to decide if any changes need to be made to your Adult Plan or Placement Agreement.

Cymraeg
Cynhaliwr/wyr Lleoli Oedolion
Dyma’r bobl yr ydych yn aros neu’n byw gyda nhw. Maen nhw wedi cael eu hyfforddi a’u hasesu i fod yn Gynhalwyr Lleoli Oedolion ac maen nhw’n cael cefnogaeth Swyddog Lleoli Oedolion.

Swyddog Lleoli Oedolion
Y person sy’n rhoi gwybodaeth a chyngor i’ch Cynhaliwr Lleoli Oedolion, ac sy’n cytuno ar y Cytundeb Lleoliad gyda chi ac yn helpu sicrhau bod eich lleoliad gwaith yn gweithio’n dda i bawb.

Gweithiwr Cymdeithasol, Rheolwr Achosion, Cydlynydd Gofal
Fel arfer, mae’r person yma’n gweithio i’r Gwasanaethau Cymdeithasol neu’r Bwrdd Iechyd Lleol ac mae yno i’ch cefnogi chi. Fe fydd yn helpu trefnu’r pethau y gallai fod eu hangen arnoch, fel gwasanaethau dydd a chludiant.

Fe allwch chi gysylltu â’ch Gweithiwr Cymdeithasol, Rheolwr Achos neu Gydlynydd Gofal os ydych chi’n poeni am unrhyw beth ac nid ydych chi am siarad â’ch Cynhaliwr Lleoli Oedolion neu’r Swyddog Lleoli Oedolion amdano.

Cynllun Oedolyn
Dyma ble rydyn ni’n ysgrifennu llawer o wybodaeth am y ffyrdd y bydd eich Cynhaliwr Lleoli Oedolion a phobl eraill yn eich cefnogi ac yn eich helpu yn eich Lleoliad.

Cytundeb Lleoliad
Dyma ble rydyn ni’n ysgrifennu’r holl bethau y mae pawb yn cytuno iddynt i helpu eich Lleoliad i weithio’n llwyddiannus.

Eiriolwr
Dyma berson sy’n gallu eich helpu i ddweud yr hyn yr ydych am ei ddweud, neu, os ydych yn dymuno, fe fydd yn gallu siarad neu ysgrifennu ar eich rhan.

Adolygiad o’ch Lleoliad
Dyma’r cyfarfodydd rhyngom ni a’ch Cynhaliwr Lleoli Oedolion i sicrhau bod popeth yn iawn ac i benderfynu os oes angen gwneud unrhyw newidiadau i’ch Cynllun Oedolyn neu Leoliad Oedolyn.