Shared Lives Services

Adult Placement services provided:

Long term Placements: Accommodation with support and/or care is provided to people who need stability and continuity, and whose needs can be met by living as part of a family. Long term placements last for many years, and allow people to enjoy the opportunities and experiences that family or home life can bring.

Short term Placements: Accommodation with support and/or care is provided by Adult Placement Carers for a specific time. For example, someone may live in an Adult Placement for a year to build confidence for more independent living in the future.

Short Breaks: Adult Placement Carers provide planned breaks to Service Users and their families, or other Adult Placement Carers. Short breaks can be accessed by Service Users who want to experience different life styles or who just want a holiday.

Emergency Placements: Sometimes a person may require accommodation, support and/or care at short notice, perhaps in the event of illness or family crisis. Emergency placements are usually time limited and quite short.

Sessional and Daytime Services: Adult Placement Carers provide support and/or care from their own homes during the daytime, at evenings or over the weekend on a sessional basis.


Dyma’r gwasanaethau a ddarperir:

Lleoliadau Tymor Hir: Darperir llety gyda chymorth a/neu ofal ar gyfer pobl sydd angen sefydlogrwydd a dilyniant ac y mae modd cwrdd â’u hanghenion trwy roi cyfle iddynt fyw fel rhan o deulu. Mae lleoliadau tymor hir yn para am sawl blwyddyn, ac yn galluogi pobl i fwynhau’r cyfleoedd a’r profiadau y mae bywyd y teulu neu’r cartref yn gallu eu rhoi.

Lleoliadau Tymor Byr: Darperir llety gyda chymorth a/neu ofal gan Gynhalwyr Lleoli Oedolion am gyfnod penodol. Er enghraifft, efallai y bydd rhywun yn byw mewn Lleoliad i Oedolion am flwyddyn i feithrin hyder er mwyn gallu byw’n fwy annibynnol yn y dyfodol.

Seibiannau byr: Mae Cynhalwyr Lleoli Oedolion yn darparu gwyliau byr wedi’u cynllunio ar gyfer Defnyddwyr Gwasanaethau a’u teuluoedd, neu Gynhalwyr Lleoli Oedolion eraill. Mae Defnyddwyr Gwasanaethau yn gallu defnyddio Seibiannau Byr os ydynt am brofi gwahanol fathau o fywydau neu, yn syml, eisiau gwyliau.

Lleoliadau Brys: Weithiau, fe fydd person angen llety, cefnogaeth a/neu ofal ar fyr rybudd, er enghraifft os oes salwch neu argyfwng teuluol. Fel arfer, mae lleoliadau brys yn para am gyfnod cyfyngedig ac yn eithaf byr.

Gwasanaethau Sesiynol a Dydd: Mae Cynhalwyr Lleoli Oedolion yn cynnig cefnogaeth a/neu ofal o’u cartrefi eu hunain yn ystod y dydd, gyda’r hwyr a dros y penwythnos, ar sail sesiynol.