Do People Who Receive Services Have a Choice?

Do People Who Receive Services Have a Choice?

Matching a vulnerable adult to an Adult Placement Carer is a very important part of the process. Providing both with an appropriate placement or support plan may take time, particularly as consideration needs to be given to a range of issues such as:

The kind of Adult Placement Carer the Service User would like and what they can offer.
The special needs of the Service User, including age, gender, and degree of dependency.
Where people live.
The life style of Service Users and Adult Placement Carers including similarities in ethnic background or religion.

Once a suitable match is identified, an introductory meeting with the person who needs a placement and the Adult Placement Carer will be arranged. If everyone feels happy with the match then a Placement Agreement will be drawn up and a start date identified.

It is recognised that once people have been approved, their circumstances may change, therefore reviews are to be held regularly to look at any difficulties which may have arisen. It is very important that both the Adult Placement Carer and the Service User are completely happy with the arrangement.

At any point during the matching and introduction process a Service User or an Adult Placement Carer can ‘say no’ and bring things to an end, we encourage and expect people to be open and honest about how they feel and not to establish a placement if they have concerns or worries about the match.


A Oes Dewis Gan Bobl Sy’n Derbyn Gwasanaethau?

Mae cyfateb oedolyn sy’n agored i niwed at Gynhaliwr Lleoli Oedolion yn rhan bwysig iawn o’r broses. Mae darparu lleoliad neu gynllun cymorth sy’n addas ar gyfer y ddau yn gallu cymryd amser, yn enwedig gan fod angen ystyried amrywiaeth o faterion fel:

Y math o Gynhaliwr Lleoli Oedolion yr hoffai Defnyddiwr Gwasanaethau, a’r hyn y gallant ei gynnig.
Anghenion arbennig y Defnyddiwr Gwasanaethau, gan gynnwys oed, rhyw a pha mor annibynnol ydynt.
Ble mae pobl yn byw.
Ffordd o fyw Defnyddiwr Gwasanaethau a Chynhaliwr Lleoli Oedolion, gan gynnwys tebygrwydd mewn cefndiroedd ethnig neu grefydd.

Unwaith ceir hyd i gyfatebiad addas, fe fydd cyfarfod cyflwyno yn cael ei drefnu gyda’r person sydd angen lleoliad a’r Cynhaliwr Lleoli Oedolion. Os yw pob un yn hapus gyda’r cyfatebiad, yna fe fydd cytundeb yn cael ei lunio a rhoddir dyddiad dechrau.

Cydnabyddir, unwaith y bydd pobl wedi cael eu cymeradwyo, bod eu hamgylchiadau’n gallu newid, ac felly cynhelir adolygiadau rheolaidd i edrych ar unrhyw anawsterau sydd wedi codi. Mae’n bwysig iawn fod y Cynhaliwr Lleoli Oedolion a’r Defnyddiwr Gwasanaethau yn hollol hapus gyda’r trefniant.

Ar unrhyw bwynt yn ystod y broses gyfateb a chyflwyno, mae Defnyddiwr Gwasanaethau neu Gynhaliwr Lleoli Oedolion yn gallu ‘dweud na’ a diweddu’r trefniant, ac rydyn ni’n annog ac yn disgwyl i bobl fod yn agored ac yn onest am eu teimladau wrth sefydlu lleoliad ac i ddweud os oes ganddynt unrhyw bryderon neu ofnau am y cyfatebiad.