Long Term Placements

Long Term accommodation, support and/or care is when you live in the home, and share the life, of an Adult Placement Carer. We have lots of different Carers, some of them have families that also live with them, some Carers live on their own, and some have jobs, whilst others may be retired or work from home.

Who you live with and how you live is planned individually with you and other people you choose to be involved. For example, your family/carer, Social Worker or advocate.

The Adult Placement Scheme/Service requires you to contribute (pay) towards the cost of your Long Term Placement. We will give you more details about how much you have to pay in the financial section of this guide.

If you would like to know more about our Long Term placements, please contact:


Mae llety, cefnogaeth a/neu ofal tymor hir yn golygu eich bod yn byw yng nghartref Cynhaliwr Lleoli Oedolion ac yn rhannu eu bywydau. Mae gennym lawer o Gynhalwyr gwahanol, rhai ohonynt â theuluoedd sydd hefyd yn byw gyda nhw. Mae rhai Cynhalwyr yn byw ar eu pen eu hun, mae gan rai swyddi ac mae eraill wedi ymddeol neu’n gweithio gartref.

Rydyn ni’n cynllunio’r bobl y byddwch chi’n byw gyda nhw, a’r ffordd yr ydych yn byw, yn unigol gyda chi a phobl eraill yr ydych am iddynt fod yn rhan o’r broses gynllunio. Er enghraifft, eich teulu, cynhaliwr, gweithiwr cymdeithasol neu eiriolwr.

Mae’r Cynllun/Gwasanaeth Lleoli Oedolion yn gofyn i chi gyfrannu (talu) tuag at gost eich lleoliad tymor hir. Fe fyddwn yn rhoi mwy o fanylion i chi ynghylch y gost yn yr adran ar gostau.

Os hoffech chi gael gwybod mwy am ein lleoliadau tymor hir, cysylltwch ag: