Short Breaks & Short Term

Short Breaks (Respite)

This is when you again stay in the home, and share the life, of an Adult Placement Carer, for short stays throughout the year. This may begin with a short visit, possibly for a meal at the Adult Placement Carer’s house or somewhere in the community if you prefer. This will lead on to an overnight stay and then possibly a weekend or a weeks break.

A Social Worker/Case Manager usually completes an assessment of need with you, and produces a ‘Care Plan’. During this process you may have been asked to complete an ‘Adult Plan’ too. You will have discussed the number of nights in one year that you can stay with any of our Adult Placement Carers. People usually make their own way to their Short Breaks unless otherwise agreed in your placement contract. It may be possible for you to carry on with your usual daytime activities during your Short Breaks.

Some of our Adult Placement Carers offer themed breaks, this means that breaks can be more like holidays or you can learn new things such as conservation, farming and creative arts.

Short Term Placements

Just like Long Term or Short Break placements this service is provided from the homes of approved Adult Placement Carers. Short Term Placements are usually for a fixed period of time and for people who want to progress on to independent living or are perhaps waiting for permanent accommodation to be found. Short Term Placements are sometimes used to assess a persons needs.

If you would like to know more about our Short Term Placements, please contact:


Seibiannau Byr

Byddwch yn aros yng nghartref Cynhalwyr Lleoli Oedolion ac yn rhannu eu bywydau, am gyfnodau byr yn ystod y flwyddyn. Fe allai hyn ddechrau gydag ymweliad byr, o bosib i gael pryd o fwyd yn nhŷ’r Cynhaliwr Lleoli Oedolion neu rhywle yn y gymuned, os fyddai’n well gennych. Fe fydd hyn yn arwain at gyfnod dros nos ac yna, o bosib, penwythnos neu seibiant o wythnos.

Fel arfer, mae Gweithiwr Cymdeithasol/Rheolwr Achosion yn gwneud asesiad angen gyda chi, ac yn cynhyrchu ‘cynllun gofal’. Yn ystod y broses hon, efallai y gofynnir i chi lenwi ‘Cynllun Oedolyn’ hefyd. Efallai y byddwch wedi trafod y nifer o nosweithiau mewn un flwyddyn yr ydych yn gallu eu treulio gydag un o’n Cynhalwyr Lleoli Oedolion. Fel arfer, mae pobl yn trefnu eu cludiant eu hun at eu seibiannau byr os nad ydych wedi cytuno fel arall yn eich cytundeb lleoliad. Efallai y bydd yn bosib i chi barhau gyda’ch gweithgareddau bob dydd arferol yn ystod eich seibiannau byr.

Mae rhai o’n Cynhalwyr Lleoli Oedolion yn cynnig gwyliau thema. Mae hyn yn golygu bod y seibiant yn fwy fel gwyliau, neu rydych yn gallu dysgu pethau newydd fel cadwraeth, ffermio a gofalu am anifeiliaid.

Lleoliadau Tymor Byr

Fel lleoliadau tymor hir neu seibiannau byr, darperir y gwasanaeth hwn o gartrefi Cynhalwyr Lleoli Oedolion sydd wedi eu cymeradwyo. Fel arfer, mae lleoliadau tymor byr am gyfnod penodol o amser, ac maen nhw ar gyfer pobl sydd am symud ymlaen i fyw’n annibynnol neu sydd, efallai, yn aros i ddod o hyd i lety parhaol. Weithiau, mae lleoliadau tymor byr yn cael eu defnyddio i asesu anghenion person.

Os hoffech chi gael gwybod mwy am ein lleoliadau tymor byr, cysylltwch ag: