What if you decide to receive a service?

What if you decide to receive a service?

If you decide to use any of our services, you can meet an Adult Placement Officer who will make sure that a Placement Agreement is agreed by everyone before you receive a service. The Placement Agreement details what you and your Adult Placement Carer(s) should expect from the placement, it will also reflect your Adult Plan and Care Plan which you will have completed with your Social Worker or Care Manager.

What Is The Next Stage?

 • A Case Manager, Social Worker or Care Coordinator from a commissioning Authority will complete a referral form with you.

Or

 • You can self refer by completing a referral form yourself.
 • You and/or your Case Manager will need to complete an Adult Plan and provide the Adult Placement Scheme/Service with a Care Plan and Assessment.
 • Once your referral has been accepted and we believe we can offer you a service, you and/or your family and Care Manager will be contacted or visited by one of our Adult Placement Officers.
 • The Adult Placement Officer will talk to you about all the information you have provided, especially your Adult Plan, what you like or don’t like, things you are interested in and how you like to be supported, this document will assist the Adult Placement Scheme/Service in matching you with an Adult Placement Carer/family.
 • You will then meet the person or people who we think may be suitable to support you. This meeting is called an introduction and normally takes place either in your own home or in the home of the Adult Placement Carer.
 • You may have more than one introduction and with more than one carer.
 • If you are both happy you will agree to go ahead with the placement and a start date will be identified.
 • At this point the Adult Placement Officer will draw up a Placement Agreement with you and your Carer(s). This is an agreement about how you would like to be supported and/or receive care.
 • CAN YOU SAY NO? – YES. If you do not want to go on or continue with your placement at any stage, even after you have started receiving a service with someone, you can say NO.
 • Reviews – An Adult Placement Officer will coordinate an initial review of the service you are receiving and how things are going after a short period (usually within one month). If you are receiving Short Breaks (respite) or Sessional/Day Services, after this initial review your placement will be reviewed by the Adult Placement Scheme/ Service’s Contracting & Reviewing Officer. If in a Long Term Placement an Adult Placement Officer will hold a placement review at least once a year. You can request a review of your service at any time.

Beth Os Ydych Chi’n Penderfynu Defnyddio Un O’r Gwasanaethau Hyn?

Os ydych chi’n penderfynu defnyddio unrhyw un o’n gwasanaethau, fe allwch chi gwrdd â Swyddog Lleoli Oedolion a fydd yn sicrhau bod pob un yn cytuno ar Gytundeb Lleoliad cyn i chi dderbyn gwasanaeth. Mae’r Cytundeb Lleoliad yn nodi’r hyn y dylech chi a’ch Cynhaliwr Lleoli Oedolion ei ddisgwyl o’r lleoliad. Fe fydd hefyd yn adlewyrchu eich Cynllun Oedolyn a’ch Cynllun Gofal, a fydd yn cael eu cwblhau gan eich Gweithiwr Cymdeithasol neu Reolwr Gofal.

Beth Yw’r Cam Nesaf?

 • Fe fydd Rheolwr Achosion, Gweithiwr Cymdeithasol neu Gydlynydd Gofal o Awdurdod sy’n comisiynu, yn llenwi ffurflen gyfeirio gyda chi.

Neu

 • Fe allwch eich cyfeirio eich hun trwy lenwi ffurflen gyfeirio eich hun.
 • Fe fydd angen i chi a/neu eich Rheolwr Achos, lenwi Cynllun Oedolyn a rhoi Asesiad a Chynllun Gofal i’r Cynllun/Gwasanaeth.
 • Unwaith y derbyniwyd eich cyfeiriad, ac rydym yn credu y gallwn gynnig gwasanaeth i chi, fe fyddwn yn cysylltu â chi a/neu eich teulu neu fe fydd un o’n Swyddogion Lleoli Oedolion yn ymweld â chi.
 • Fe fydd y Swyddog Lleoli Oedolion yn siarad â chi am yr holl wybodaeth a ddarparwyd gennych, yn enwedig eich Cynllun Oedolyn, beth ydych chi’n hoffi/casáu, beth yw eich diddordebau a sut ydych chi am gael eich cefnogi. Fe fydd y ddogfen hon yn helpu’r Cynllun Lleoli Oedolion i’ch cyfateb chi at Gynhaliwr / Teulu Lleoli Oedolion.
 • Yna, fe fyddwch chi’n cwrdd â’r person sy’n addas, yn ein barn ni, i’ch cefnogi chi. Gelwir y cyfarfod hwn yn gyflwyniad ac, fel arfer, mae’n cymryd lle yn eich cartref chi neu yng nghartref y Cynhaliwr Lleoli Oedolion.
 • Efallai y cewch fwy nag un cyflwyniad, a hynny gyda mwy nag un cynhaliwr.
 • Os yw’r ddau ohonoch yn hapus, fe fyddwch yn cytuno i barhau gyda’r lleoliad ac fe fyddwn yn nodi dyddiad dechrau.
 • Ar yr adeg yma, fe fydd y Swyddog Lleoli Oedolion yn llunio Cytundeb Lleoliad gyda chi a’ch Cynhaliwr. Mae hwn yn gytundeb ynghylch sut hoffech chi gael eich cefnogi a/neu dderbyn gofal.
 • YDYCH CHI’N GALLU DWEUD NA? – YDYCH. Os nad ydych chi am barhau gyda’ch lleoliad ar unrhyw gam, hyd yn oed wedi i chi ddechrau derbyn gwasanaeth gyda rhywun, fe allwch chi ddweud NA.
 • Adolygiadau – Fe fydd Swyddog Lleoli Oedolion yn cydlynu adolygiad o’r gwasanaethau yr ydych yn eu cael, a sut mae pethau’n mynd, ar ôl cyfnod byr (fel arfer o fewn un mis). Os ydych yn cael gwasanaeth seibiannau byr neu sesiynol/dydd, ar ôl yr adolygiad cyntaf hwn, fe fydd Swyddog Adolygu Cytundebu’r Cynllun/Gwasanaeth yn adolygu eich lleoliad. Os ydych mewn lleoliad tymor hir, fe fydd Swyddog Lleoli Oedolion yn adolygu eich lleoliad o leiaf unwaith y flwyddyn. Rydych yn gallu gofyn am adolygiad o’ch gwasanaeth ar unrhyw adeg.